Własność intelektualna

W wymienionym zakresie Kancelaria świadczy usługi na rzecz twórców, w szczególności dotyczących zabezpieczenia i egzekwowania praw do utworu oraz obrotu autorskimi prawami majątkowymi, ochrony i obrotu praw do znaków towarowych oraz podejmowaniu działań zmierzających do przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji.Doradzamy naszym Klientom przy negocjowaniu i tworzeniu umów dystrybucyjnych i licencyjnych.

Sporządzamy i opiniujemy umowy i regulacje gwarantujące zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kompleksowo doradzamy przy sporządzaniu umów o stworzenie programu komputerowego, w tym jego modyfikacji oraz przeniesienia praw autorskich w zakresie jego wykorzystywania, nadto umów dotyczących systemów informatycznych w tym umów licencyjnych, wdrożeniowych i serwisowych. 

Udzielamy pomocy prawnej producentom baz danych w zakresie ochrony ich praw do wymienionego utworu, w tym reprezentowania ich interesów i popierania roszczeń wobec osób naruszających ich prawa, a nadto ustalenia zasad prawnych odnoszących się korzystania z danych zawartych w bazach danych przez osoby trzecie. 

Ponadto wykonujemy usługi z zakresu wstępnej weryfikacji zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, logotypów i innych oznaczeń oraz udzielamy konsultacji w zakresie rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP.