Sprawy sądowe i arbitraż

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz przed sądami administracyjnymi we wszelkich sprawach w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Świadczymy pomoc prawną kompleksowo, począwszy od opracowania strategii procesowej, poprzez przygotowanie wszelkich pism w toku postępowania, po zastępstwo procesowe na rozprawach. Występujemy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także sądami arbitrażowymi. Bierzemy udział w mediacjach oraz negocjowaniu ugody przed sądem oraz ugody pozasądowej – zgodnie z interesem Klienta.

W ramach udzielania pomocy odnoszącej się do postępowań sądowych występujemy w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. Po analizie sytuacji finansowej dłużnika i ocenie możliwości zaspokojenia roszczeń Klienta przygotowujemy właściwy wniosek o ogłoszenie upadłości oraz następnie uczestniczymy w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Obsługa prawna Klienta w postępowaniu upadłościowym zarówno w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika jak i w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu obejmuje obok zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, również reprezentowanie wierzycieli we wszelkich czynnościach przed sędzią komisarzem, syndykiem, zarządcą i nadzorcą sądowym.  Na każdym etapie wymienionych postępowań sporządzamy analizy i opinie prawne, których przedmiotem jest  ustalenia możliwości zaspokojenia wierzyciela.