Procesy inwestycyjne

Wspieranie Klientów przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych stanowi istotny zakres usług naszej Kancelarii. Już na etapie powstawania koncepcji biznesowych analizujemy otoczenie biznesowe i wskazujemy formalno - prawne ryzyka planowanych inwestycji.

Pomagamy przy realizacji inwestycji związanych z nabyciem nieruchomości, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, zakładaniem spółek celowych, oraz negocjowaniu i zawieraniu umów pomiędzy przedsiębiorcami w celu realizacji wspólnych zamierzeń biznesowych.  Bierzemy czynny udział  w opracowywaniu schematów każdej transakcji  w sposób umożliwiający naszym Klientom osiągnięcie planowanych celów.  W tym zakresie przygotowujemy i negocjujemy lub opiniujemy umowy inwestycyjne, umowy kupna – sprzedaży określonych składników majątkowych lub wierzytelności, umowy związane z pozyskaniem finansowania i ustanowieniem zabezpieczeń.

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu analiz i raportów due diligence poprzedzających planowane zamierzenia inwestycyjne. Dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji współpracujemy z wywiadowniami gospodarczymi, które w sposób profesjonalny są w stanie zebrać i przedstawić rzetelną informację gospodarczą niezbędną do oceny partnera biznesowego, jego kondycji finansowej i pozaprawnych uwarunkowaniach planowanej transakcji.  

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej w celu dokonania wymaganych zawiadomień, zgłoszeń lub rejestracji prowadzących do uzyskania niezbędnych decyzji, koncesji i zezwoleń, w tym na nabycie nieruchomości przez podmioty posiadające status cudzoziemca oraz w postępowaniach sądowo - administracyjnych.

Doradzając organizatorom przetargów lub oferentom obsługujemy procesy związane z udzieleniem zamówień publicznych, a także inne postępowania sformalizowane na podstawie przepisów szczególnych, w związku ze specyfiką kontrahenta lub przedmiotem umowy.

Wyodrębnionym obszarem wskazanej powyżej działalności jest obsługa procesu budowlanego. Wspieramy Klientów w procesie pozyskiwania dokumentacji formalno – prawnej  niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia budowy, począwszy od analizy dokumentów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę aż do wykonania odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Na zlecenie inwestora, wykonawcy lub podwykonawcy negocjujemy umowy w procesie budowlanym dążąc do zabezpieczenia interesu podmiotu, który reprezentujemy. Pośredniczymy w rozwiązywaniu sporów powstałych w toku realizacji procesu budowlanego.