AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DLA OBLIGATARIUSZY SERII B, C I C1 TK INVEST SP. Z O.O. W LUBINIE

2016-06-03

Administrator Hipoteki informuje, że w dniu 4.03.2016 r. w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Głubczycach dla nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Fabrycznej, objętej księgą wieczystą OP1G/00038714/0 i stanowiącej przedmiot zabezpieczenia roszczeń z tytułu obligacji objętych przez obligatariuszy serii B, C i C1 TK INVEST Sp. z o.o.w Lubinie (dalej "Emitent") ujawniony został wpis o przeniesieniu przez Emitenta praw do nieruchomości na rzecz Cars Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej przed notariuszem Mariuszem Kędzierskim za Rep. A nr 714/2016 w dniu 2 lutego 2016 r. 

Administrator Hipoteki informuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawa pomimo sprzedaży nieruchomości przez Emitenta zabezpieczenie pozostaje w mocy, przy czym Cars Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Ścinawska 1A, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000413440, stała się dłużnikiem hipotecznym (rzeczowym) obligatariuszy reprezentowanych przez Administratora Hipoteki. Powyższe oznacza, że Administrator Hipoteki ma prawo dochodzić na Państwa rzecz zaspokojenia z obciążonej nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości, a także bez względu na to czyją stała się własnością.