AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE DLA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C1 TK INVEST SP. Z O.O. W LUBINIE

2016-06-03

Bojanowski Hipsz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, działając na podstawie Umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki z dnia 18 marca 2015 r., zawartej z TK INVEST Sp. z o.o. w Lubinie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000462436, NIP: 6912501835, REGON 022140505 (dalej „Emitent”), jako administrator hipoteki umownej, ustanowionej tytułem zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy serii C, do sumy 1.995.000,00 zł (dalej „Hipoteka”) na nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Fabrycznej, objętej księgą wieczystą OP1G/00038714/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Prudniku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Głubczycach (dalej „Nieruchomość”), niniejszym pragnie zawiadomić osoby znajdujące się w posiadaniu obligacji serii C1, iż w związku z brakiem wykupu przez Emitenta obligacji serii C1 w terminie wynikającym z Warunków Emisji Obligacji Administrator gotowy jest podjąć dalsze czynności zmierzające do zaspokojenia Obligatariuszy z Przedmiotu Zabezpieczenia.

W celu ustalenia kręgu osób uprawnionych z tytułu poosiadania w/w Obligacji Administrator hipoteki wzywa Obligatariuszy wyrażających zainteresowanie dochodzeniem na ich rzecz zaspokojenia przysługujących im wierzytelności, aby do dnia 31 marca 2016 r.:

1) skontaktowali się z Radcą Prawnym Małgorzatą Hipsz:

- drogą email na adres: obligacje@bhlegal.pl, lub

- listownie, na adres:  Bojanowski Hipsz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.j.

ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa

2) przekazali Administratorowi hipoteki aktualne świadectwo depozytowe potwierdzające uprawnienia w oryginale lub w kopii uwierzytelnionej notarialnie- świadectwa depozytowe wydawane są przez Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku- Białej,

3) przekazali Administratorowi hipoteki aktualne informacje dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego z Obligacji lub ewentualnego zaspokojenia roszczeń Obligatariusza przez Emitenta bez wiedzy Administratora.

Przeprowadzenie postępowania w celu dochodzenia roszczeń związane jest z koniecznością poniesienia kosztów sądowych, wydatków związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz wynagrodzenia za czynności Administratora. W przypadku braku pokrycia powyższych kosztów przez Emitenta, obowiązek ten spoczywa na obligatariuszach.

Informuję, iż przedmiotem prowadzonego postępowania będzie egzekucja z Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Administrator nie posiada legitymacji do dochodzenia należnych Obligatariuszom roszczeń w drodze egzekucji z innych składników majątkowych.