AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE DLA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C TK INVEST SP. Z O.O. W LUBINIE

2016-02-29

Bojanowski Hipsz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, działając na podstawie Umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki z dnia 23 lutego 2015 r., zawartej z TK INVEST Sp. z o.o. w Lubinie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000462436, NIP: 6912501835, REGON 022140505 (dalej „Emitent”), jako administrator hipoteki umownej, ustanowionej tytułem zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy serii C, do sumy 2.325.000,00 zł (dalej „Hipoteka”) na nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Fabrycznej, objętej księgą wieczystą OP1G/00038714/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Prudniku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Głubczycach (dalej „Nieruchomość”), niniejszym pragnie zawiadomić osoby znajdujące się w posiadaniu obligacji serii C, iż w związku z brakiem wykupu przez Emitenta obligacji serii C w terminie wynikającym z Warunków Emisji Obligacji oraz brakiem jakiejkolwiek reakcji Emitenta na wystosowane przez Administratora hipoteki wezwanie do dobrowolnego wypełnienia obowiązku zapłaty wobec Obligatariuszy, Administrator gotowy jest podjąć dalsze czynności zmierzające do zaspokojenia Obligatariuszy z Przedmiotu Zabezpieczenia.

W celu ustalenia kręgu osób uprawnionych z tytułu poosiadania w/w Obligacji Administrator hipoteki wzywa Obligatariuszy wyrażających zainteresowanie dochodzeniem na ich rzecz zaspokojenia przysługujących im wierzytelności, aby do dnia 31 marca 2016 r.:

1) skontaktowali się z Radcą Prawnym Małgorzatą Hipsz:

- drogą email na adres: obligacje@bhlegal.pl, lub

- listownie, na adres:  Bojanowski Hipsz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.j.

ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa

2) przekazali Administratorowi hipoteki aktualne świadectwo depozytowe potwierdzające uprawnienia w oryginale lub w kopii uwierzytelnionej notarialnie,

3) przekazali Administratorowi hipoteki aktualne informacje dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego z Obligacji lub ewentualnego zaspokojenia roszczeń Obligatariusza przez Emitenta bez wiedzy Administratora.

Przeprowadzenie postępowania w celu dochodzenia roszczeń związane jest z koniecznością poniesienia kosztów sądowych, wydatków związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz wynagrodzenia za czynności Administratora. W przypadku braku pokrycia powyższych kosztów przez Emitenta, obowiązek ten spoczywa na obligatariuszach.

Informuję, iż przedmiotem prowadzonego postępowania będzie egzekucja z Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Administrator nie posiada legitymacji do dochodzenia należnych Obligatariuszom roszczeń w drodze egzekucji z innych składników majątkowych stanowiących własność Emitenta. Zważywszy, że prawa do Nieruchomości przysługują samemu Emitentowi Administrator hipoteki wyraża gotowość przyjęcia od Obligatariuszy odrębnych zleceń i pełnomocnictw rozszerzających jego umocowanie o prawo do działania w celu zaspokojenia z całego majątku Emitenta.