AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE DLA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B TK INVEST SP. Z O.O. W LEGNICY

2017-01-22

Bojanowski Hipsz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, działając na podstawie Umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki z dnia 23 lutego 2015 r., zawartej z TK INVEST Sp. z o.o. w Lubinie (obecnie Legnicy), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000462436, NIP: 6912501835, REGON 022140505 (dalej „Emitent”), jako administrator hipoteki umownej, ustanowionej tytułem zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy serii B, do sumy 1.755.000,00 zł (dalej „Hipoteka”) na nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Fabrycznej, objętej księgą wieczystą OP1G/00038714/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej „Nieruchomość”), niniejszym pragnie zawiadomić osoby znajdujące się w posiadaniu obligacji serii B, iż w związku z informacją od obligatariuszy o braku wykupu przez Emitenta obligacji serii B w terminie wynikającym z Warunków Emisji Obligacji Administrator gotowy jest podjąć dalsze czynności zmierzające do zaspokojenia Obligatariuszy z Przedmiotu Zabezpieczenia.

W celu ustalenia kręgu osób uprawnionych z tytułu poosiadania w/w Obligacji Administrator hipoteki wzywa Obligatariuszy wyrażających zainteresowanie dochodzeniem na ich rzecz zaspokojenia przysługujących im wierzytelności, aby do dnia 28 lutego 2017 r.:

1) skontaktowali się z Radcą Prawnym Małgorzatą Hipsz:

- drogą email na adres: obligacje@bhlegal.pl, lub

- listownie, na adres:  Bojanowski Hipsz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.j.

ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 294, 01-204 Warszawa,

przekazując informację o zakresie zadłużenia Emitenta wobec obligatariusza i załączając skan/ kopię świadectwa depozytowego (zaświadczenia z ewidencji obligacji) celem wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji oraz skalkulowania sumy wierzytelności obligatariuszy serii B do zaspokojenia z hipoteki;

oraz

2) przekazali Administratorowi hipoteki aktualne świadectwo depozytowe (zaświadczenie z ewidencji obligacji) potwierdzające uprawnienia- w oryginale lub w kopii uwierzytelnionej notarialnie - świadectwa depozytowe wydawane są przez Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku- Białej,

3) przekazali Administratorowi hipoteki aktualne informacje dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego z Obligacji lub ewentualnego zaspokojenia roszczeń Obligatariusza przez Emitenta w innej formie, bez odnotowania przez Dom Maklerski.

Przeprowadzenie postępowania w celu dochodzenia roszczeń związane jest z koniecznością poniesienia kosztów sądowych, wydatków związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz wynagrodzenia za czynności Administratora. W przypadku braku pokrycia powyższych kosztów przez Emitenta, obowiązek ten spoczywa na obligatariuszach i w żadnym wypadku nie obciąża Administratora hipoteki, który podejmuje czynnosci dopiero po zabezpieczeniu środków na działanie.

Informuję, iż przedmiotem prowadzonego postępowania będzie egzekucja z Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Administrator nie posiada legitymacji do dochodzenia należnych Obligatariuszom roszczeń w drodze egzekucji ze składników majątkowych Emitenta, ani reprezentowania Obligatariuszy w postępowaniach karnych. 

W planowanym postępowaniu, ze względu na równe pierwszeństwo zaspokojenia oraz działanie w celu ograniczenia kosztów obligatariuszy związanych z postępowaniem mają być reprezentowani obligatariusze wszystkich serii- tj. B, C i C1.